Search Result of "จัดการของเสียอันตราย"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการของเสียอันตรายสำหรับศูนย์จัดการของเสียอันตราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียอันตราย การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และการจัดการขยะมูลฝอย

Resume