Search Result of "จังหวัดสมุทรปราการ"

About 196 results
Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชัยยงค์ ภูมิพระบุ, Imgชัยอนันต์ ชมจันทร์คำ, Imgรัชนู เกิดเชิดชู

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, Imgดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, Imgนายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช, Imgนายแหลมไทย พู่วณิชย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Img
Img
12345678910