Search Result of "จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์"

About 28 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง : ศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้เขียน:Imgพินิจ ช่วยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปองพล สิงห์ชมภู

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในโครงการ บริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgสายสุนีย์ ปวุตินันท์

ประธานกรรมการ:Imgนพกร จงวิศาล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางบุคลิกภาพ กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ผู้เขียน:Imgสิริรัตน์ โกไศยกานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีต่อการป้องกัน อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNoparat SINMA

ประธานกรรมการ:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนศึกษาเฉพาะพนักงานสอบสวนในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้เขียน:Imgนพศิลป พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

ผู้เขียน:Imgอาภากร โกมลสุทธิ

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพีรญา พูลผล

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บุคลิกภาพกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้เขียน:Imgกัลยาณี สนธิสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้เขียน:Imgนราเดช ทิพย์รักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการฝึกอบรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgKanjana SUPORNPUN

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชายในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีทำร้ายร่างกาย

ผู้เขียน:Imgภัสราวดี สังข์เทพ

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของในการบริการของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPatcharee SRISUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานเบเกอรี่

ผู้เขียน:ImgChitchanok SRIPAIROJ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ค่านิยมในการทำงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการทำงานของหัวหน้างานในธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศึกษากรณี ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:ImgSabaithong CHAIPRAPAR

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนในการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร

ผู้เขียน:ImgSekson UMBHABHAI

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 4

ผู้เขียน:Imgเสริมศักดิ์ สืบสายอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9

ผู้เขียน:Imgถาวร สมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ผู้เขียน:Imgสวัสดิ์ เปี่ยมมนัส

ประธานกรรมการ:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีปล้นทรัพย์

ผู้เขียน:Imgฉลอง สุขจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12