Search Result of "จอก"

About 34 results
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อราที่ทำลายจอก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เมทิตา สัสดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:veterinary ophthalmology, biotechnology, blood bank

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

The frequency of Dog Erythrocyte Antigen (DEA) 1 in Thai Mixed Breed Dogs

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การปรับสภาพวัชพืชน้ำ (ผักตบชวา(Eichhornia crassipes)) ด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บริหารการก่อสร้าง/สัญญาก่อสร้าง/กฎหมายก่อสร้าง

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ ชัยคงดี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgนายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อในอาคาร

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Phytoremediation

Resume

12