Search Result of "จรีรัตน์ สาตราวาหะ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำเสียชุมชน โดยการปลูกพืชในสภาพของดินสลับน้ำขัง และน้ำแห้ง

ผู้เขียน:Imgจรีรัตน์ สาตราวาหะ

ประธานกรรมการ:Imgนายเนื่องพณิช สินชัยศรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุปราณี อิ่มพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf