Search Result of "จตุจักร"

About 67 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายถนนและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน; กรณีศึกษาพื้นที่จตุจักร-รัชดา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปรัชญา วงศ์จักร์

ประธานกรรมการ:Imgนางเยาว์อุไร สถิรนาถ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234