Search Result of "งานวิจัย"

About 35372 results
Img

ที่มา:งานนิทรรศการงานวิจัย บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:พลาสติกรักษ์โลก

Img

ที่มา:หนังสือสรุปนิทรรศการงานวิจัยบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2550

หัวเรื่อง:จุลินทรีย์คุณภาพสายพันธุ์ใหม่คู่เกษตรไทยแบบพอเพียง

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549"

หัวเรื่อง:มหัศจรรย์โลกขนาดเล็ก

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549"

หัวเรื่อง:การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผัก

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549"

หัวเรื่อง:ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Suwan Sweet #4

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ " ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี พ.ศ 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 563

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 563

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การใช้ Microsatellite markers ในการจำแนกสายพันธุ์ขมิ้นชันในประเทศไทย

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:เทคนิคการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคราสีเขียว (Penicillium digitatum)บนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:มหันตภัยร้ายจากพิษจากเชื้อราในคนและสัตว์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:กายวิภาคศาสตร์ของลิ่นชวา(Mains Javanica)

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การผลิตสารประกอบไฮดรอกซีอะปาร์ไทต์ จากเปลือกไข่และกระดูกจระเข้

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบต่อลักษณะเจลของเฉาก๊วย

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การพัฒนา Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:แผนที่เทคโนโลยีพลังงานและสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่องสืบค้นฟรี ผลิตสินค้าได้ ต่อยอดได้

12345678910...