Search Result of "งาขาว"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:งาขาวCM53

ผลงานวิจัย:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, Imgอาจารย์ สุจินต์ เจนวีรวัฒน์

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: งาขาวCM53
Description: งาขาวพันธุ์พระราชทาน CM-53 มีเมล็ดใหญ่ เมล็ดไม่ร่วง ใ้ห้ผลผลิตสูง และยังมีเซซามินสารต้อนอนุมูลอิสระ ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130 ต่อ 109 Name{ ผลงานวิจัย: ศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; อาจารย์ สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: pHGx8ieKz8M
Updated: 2013-01-16T05:59:43.000Z
Duration: 29 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการอบดินด้วยแสงอาทิตย์ร่วมกับการใช้ตัวรวมรังสีแสงอาทิตย์แบบไม่สมมาตร ต่อเชื้อ Ralstonia solanacearum และการเจริญต้นอ่อนมะเขือเทศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่7

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของงาดำ งาขาวและงาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาไส้ขนมจากเนยถั่วลิสงผสมงาขาว

ผู้เขียน:Imgเฉลิมพล ถนอมวงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้, Fruite and Vegetable Processing, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง

Resume

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume