Search Result of "คู่มือการผูกรัดวัสดุอุปกรณ์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หัวเรื่อง:การกำหนดมาตรฐานการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อการขนส่งทางถนน

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume