Search Result of "คุ้งบางกะเจ้า"

About 40 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) (2018)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวพัชรศร การัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรศร การัตน์, Imgนางสาวมัธยา รักษาสัตย์

แหล่งทุน:กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.)

12