Search Result of "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: กลิ่นคาวไข่ในขนม (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Witcha Treesuwan,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารไก่เนื้อ (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารสุกรอนุบาล (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ, การเปลี่ยนแปลงการเคมีและฟิสิกส์ของแป้งในการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว รยากร นกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

Researcher

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

Resume

12