Search Result of "คุณภาพเนื้อ"

About 142 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อและต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, ImgMr.Nam Winn Soe, Imgดร.ภูมพงษ์, Imgนางสาวสุธิษา มาเจริญ, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
12345678