Search Result of "คุณภาพสูง"

About 158 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหญ้าแพงส่าหมักคุณภาพสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเยื่อเปลือกไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU research Star) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

มันสำปะหลังคุณภาพสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง (2017)

ผลงาน:มันสำปะหลัง พันธุ์ เคยู-โคราช

นักวิจัย: Imgนายสกล ฉายศรี Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โอภาษ บุญเส็ง Imgนางนิตยา ดนตรี

Doner:กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, สมาคมพ่อค้ามันสำปะหลัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

มันสำปะหลังคุณภาพสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง (2018)

ผลงาน:มันสำปะหลังพันธุ์ เคยู-โคราช

นักวิจัย: Imgนายสกล ฉายศรี Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โอภาษ บุญเส็ง Imgนางนิตยา ดนตรี

Doner:สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ อำเภอครบุรี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, Imgนายสิทธิพร บุรณนัฏ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678