Search Result of "คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล: การวิเคราะห์อย่างง่าย"

About 3 results
Img

ที่มา:ปตท

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการ 84 ตำบล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume

Img

Researcher

นางสาว รยากร นกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

Resume