Search Result of "คุณภาพน้ำ"

About 972 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

แหล่งทุน:บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...