Search Result of "คุณภาพทางประสาทสัมผัส"

About 110 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456