Search Result of "คุณภาพชีวิตในการทำงาน"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสมาคมนักวิจัย

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตในการทำงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน

Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้เขียน:ImgThidawan PLUIMKID

ประธานกรรมการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

1234