Search Result of "คุณภาพชีวิต"

About 808 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

หัวเรื่อง:จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว

Img

ที่มา:วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

หัวเรื่อง:ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน : บทสำรวจเชิงวรรณกรรม

Img

ที่มา:วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดด้วยของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

หัวเรื่อง:Development of Porcine Blood for Human Consumption

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

หัวเรื่อง:Study on Efficiency of Momordica cochinchinnensis Extraction

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการวัชพืชในแปลงทดลองไร่สุวรรณ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...