Search Result of "คุณภาพงานวิจัย"

About 42 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับ ชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2552 (2012)

นักวิจัย:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น (2007)

ผลงาน:โครงการพัฒนาระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลระดับชุมชน

นักวิจัย: Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดี (รางวัลคุณภาพงานวิจัยประจำปี 2550) (2008)

ผลงาน:การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในข้าวสารไทยทีละเมล็ดด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด

นักวิจัย: Imgจำเนียร นิลพวง Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี (2013)

ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "ข้าว" จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์ Imgภาษิต ชนะบุญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (2007)

ผลงาน:ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นักวิจัย: Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgวรรณา ปลื้มพวก

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2007)

ผลงาน:ผลของการปรับปรุงคุณภาพดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ด้วยยิปซัมและแกลบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นักวิจัย: Imgภัทรสวันต์ แสงคำ Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2008)

ผลงาน:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (2008)

ผลงาน: การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

นักวิจัย: Imgดร.รงรอง หอมหวล Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

เกียรติบัตรรางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเกี่ยวของฟักข้าวและการทำนาย

นักวิจัย: Imgนส. อภิญญา ภูมิสายดอน Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นักวิจัย: Imgพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์ Imgนฤมล ช่างดี Imgภาพิมน สุดงาม Imgเมธี ขันทอง Imgรุจา วิวัฒน์ Imgนริศา ประกอบศิลป์ Imgธนิตตา จันทนไพรบูรณ์ Imgกมลทิพย์ บัวแดง Imgกฤติกา ทรัพย์แสนดี Imgอลิษา เต่าทอง Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2011)

ผลงาน:การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์ Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์ Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (2009)

ผลงาน:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

นักวิจัย: Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี (2009)

ผลงาน:คุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดหวานพิเศษที่ควบคุมด้วยยีนชรังเคน-2 (sh2) ที่มีผลมาจากอายุเก็บเกี่ยว

นักวิจัย: Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์ Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2009)

ผลงาน:การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy

นักวิจัย: Imgกฤตกร ทรัพย์เจริญ Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ประกาศเกียรติคุณคุณภาพงานวิจัยระดับดี ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 (2009)

ผลงาน:อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหาราตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน

นักวิจัย: Imgสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์ Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

Doner:มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น (2015)

ผลงาน:การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2011)

ผลงาน:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

นักวิจัย: Imgน.ส.รัตติญา พรมแสง Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก Imgนายสุริยา สาสนรักกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2007)

ผลงาน:ผลของการจัดการดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นักวิจัย: Imgภัทรสวันต์ แสงคำ Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgจันทร์จรัส วีรสาร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น (2012)

ผลงาน:ผลของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอน

นักวิจัย: Imgดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

123