Search Result of "คุณธรรม จริยธรรม"

About 67 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (2011)

นักวิจัย:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความตระหนักทางคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณฤมล

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Araya Kesmanee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความตระหนักทางคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ เลขที่ 460/4 หมู่ 3 ต.หนองขาม.อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ร้าน อ. บุญค้าวัสดุ 460/4 หมู่3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234