Search Result of "คุกคาม"

About 50 results
Img

การประชุมวิชาการ

ดินดอยโครงการหลวง : ความท้าทายและภัยคุกคาม (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะคุกคามแหล่งมรดกโลก: พื้นที่รอบแนวเขตแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

หัวเรื่อง:ดินดอยโครงการหลวง : ความท้าทายและภัยคุกคาม

Img

ที่มา:Asia Pacific Network for Global Change Research (APN)

หัวเรื่อง:สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และสถานการณ์คุกคาม: พืช ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (ระบบนิเวศเกาะและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง)

123