Search Result of "คำสำคัญ: ผลกระทบ"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน

Img
Img

Researcher

ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีสิ่งแวดล้อม, การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม , การกำกับดูแลกิจการ, ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและกระแสเงินสดกับราคาและผลตอบแทนจากหลักทรัพย์

Resume

Img

Researcher

นางสาว เพกา เสนาะเมือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Urban Design, Place Making, Place, Urban Quality, Quality of Public Space

Resume

Img

Researcher

นาย กัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง ยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Architecture, Campus Planning, Landscape Architecture, Energy Conservation

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมือง, สถาปัตยกรรม, การวางผังด้วยระบบนิเวศเขตเมือง, การวางผังและการวางผังสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume