Search Result of "คาร์บอนและน้ำ"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดออร์กานิกคาร์บอนในน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยระบบดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับโสน (Sesbania spp.)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา : ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีนผสมเส้นใยจากชานอ้อย และท่อนาโนคาร์บอนที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการออกแบบการทดลอง

ผู้เขียน:Imgนฤบดินทร์ มัทธุรศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมดุลน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ชมภูนุช ฉายาเวช

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchange, Plant Physiology

Resume

Img

Researcher

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งเเวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume

12