Search Result of "คัดเลือกพันธุ์"

About 372 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กองแผนงาน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
12345678910...