Search Result of "คะแนน ทักษะกีฬา"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวเรื่อง:องค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น : ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume