Search Result of "ความไม่เสมอภาคทางเพศ"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว นวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเลือกปฏิบัติต่อสตรี (2014)

ผู้แต่ง:ImgMs.Nuanphan Maithongdee, Lecturer,

วารสาร: