Search Result of "ความแข็งแรงของวัสดุ"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินความแข็งแรงของวัสดุผิวทางเดิมผสมซีเมนต์บดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Dynamic Cone Penetrometer

ผู้เขียน:Imgอาวุธ โพธิ์อุดม

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJutha Sunitsakul, ImgAuckpath Sawangsuriya

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุมวลหยาบบดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ เป้าทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, ImgJutha Sunitsakul

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume