Search Result of "ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ"

About 60 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักแบบกล้ามเนื้อยืดยาวออกในระยะเวลาของการยกต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควอดไดร์เซ็พ

ผู้เขียน:Imgชูศักดิ์ รับเงิน

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเวย์โปรตีนต่อองค์ประกอบร่างกาย และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgรจนา หนูเจียม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักโดยเทคนิคพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ผู้เขียน:Imgศาศวัต ทิพนาค

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgจุฑาทิพย์ ยอดดี

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี

ผู้เขียน:Imgรชต ตะนาวศรี

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่ความเร็วแตกต่างกันต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ผู้เขียน:Imgเอกพล สุขวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายโดยใช้ท่ารำประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้หญิงสูงอายุ

ผู้เขียน:Imgกนิษฐกร กลิ่นส่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี

ผู้เขียน:Imgกฤตติกา อาภรณ์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกสูงสุดกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกสูงสุดร่วมกับการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าที่มีต่อความสามารถในการยิงปืนของนักยิงปืนสั้น

ผู้เขียน:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกยกน้ำหนักแบบสถานีรูปแบบเซทเดียว และรูปแบบสองเซทต่อเนื่อง ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ผู้เขียน:Imgสุทิศา ไกรสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123