Search Result of "ความเร็วในการงอก"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการกระตุ้นความงอกต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการลดความชื้นต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเก็บข้อมูลด้านฟีโนไทป์ในพืช, พันธุศาสตร์ระดับจีโนมในพืช

Resume

12