Search Result of "ความเร็วลม"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal(Nat. Sci.)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมของอากาศที่ใช้ทำแห้งต่อจลนพลศาสตร์ คุณภาพ และการใช้พลังงานในกระบวนการทำแห้งก๋วยเตี๋ยว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่อจลนพลศาสตร์ คุณภาพ และการใช้พลังงานในการอบแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผู้เขียน:Imgพิสุทธิ์ ก้องเกียรติศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่ออัตราการอบแห้ง คุณภาพ และการใช้พลังงานในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย :ปริมาณรังสีสุทธิ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดค่าความเร็วลมออกแบบโดยใช้วิธีการทางสถิติ: กรณีศึกษาเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนงลักษณ์ งามเจริญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา พื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ

Img
Img
Img

Researcher

ดร. โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะทางด้านอากาศพลศาสตร์ของใบพัดของกังหันลมแบบซาโวเนียสด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุกหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12