Search Result of "ความเร็วคลื่นเฉือยแผ่นดินไหว"

About 2 results
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยของคลื่นเฉือนของชั้นดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume