Search Result of "ความเต็มใจจ่าย"

About 99 results
Img
Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายสำหรับเนื้อโคที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP และติดฉลากเครื่องหมาย Q (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายสำหรับนมพร้อมดื่มที่ติดฉลากนมโคสดแท้ 100% (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆที่ได้รับโอนจากโครงการพิเศษสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเต็มใจจ่ายในการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมวนอุทยานปราณบุรี (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเต็มใจจ่ายสําหรับเนื้อปลากะพงขาวที่ติดฉลากเครื่องหมาย Q (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

12345