Search Result of "ความเข้มแข็ง ความต้องการ การพัฒนาอาชีพ จังหวัดนครปฐม"

About 3 results
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume