Search Result of "ความอยู่รอด"

About 30 results
Img

ที่มา:การประชุมเวทีข้าวไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง "อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา"

หัวเรื่อง:สถานการณ์ข้าวไทย : ความเป็นพลวัตและสถานการณ์ของปัญหา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของการทำนาข้าวในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Mimoru Kanzaki

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAndria Agusta, ImgHiroshi Kamitakahara, ImgMimoru Kanzaki , ImgToshiyuki Takano

แหล่งทุน:รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหน่วยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อความอยู่รอดของ Vihrio harveyi

ผู้เขียน:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, ImgSupavadee Koydon, ImgNilubol Kitancharoen

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of different levels of salinity and temperature on the viability of marine pathogenic bacteria, Vibrio ftarveyi, were studied. The bacteria could tolerate the salinity up to 80 part per thousand (ppt) in Thiosulfate-Citrate-Bile?Sucrose media and up to 55 ppt in Brain Heart Infusion Media. At 30 and 40 ppt of sea water, the numbers of bacterial cells (CFU/ml) reached the peak in 2 days and they were decreased slower than other salinities while at 0 and 60 ppt, the numbers of cells peaked after 24 hours of incubation and dropped immediately after that. Temperature-wise, it was found that at 20?C, V. harveyi could survive longer than at 30? and 40?C respectively. It can be concluded from this study that the most favorable salinity and temperature for V. harveyi are 30 or 40 ppt and 20?C respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 1, Jan 93 - Mar 93, Page 67 - 73 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารประกอบฟลาโวนอยด์บางชนิดต่อความอยู่รอดและความไวต่อรังสีของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็ก

ผู้เขียน:Imgญาณิชศา จันทาพูน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2559 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) (2018)

ผลงาน:การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของการทำนาข้าวในประเทศไทย

นักวิจัย: Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นากุ้งร้างต่อความอยู่รอดของเกษตรกร ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Img

Researcher

ดร. พรพรรณ เหมะพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการองค์การ, นโยบายสาธารณะ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความอยู่รอดและการประหยัดต่อขนาดของธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสิงหา ชาตะวะสุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12