Search Result of "ความหลากหลายทางชีวภาพของปู"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูจากอวนจมปู จ.ระยอง (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่ง จ.สตูล (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย การจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2007)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

12