Search Result of "ความหลากหลายชีวภาพ"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและสำรวจคามหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ โดยการปลูกป่าในรูปแบบต่าง ๆ ในสวนป่าถาวร 12 สิงหามหาราชินี

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย

นักวิจัย: Imgสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgแก้วนภา กิตติบรรพชา

Doner:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่าและพันธุ์พืช การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเคษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชในพื้นที่ป่าทดแทน

Img

ที่มา:กปร.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของหญ้าแฝกต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน

Img

ที่มา:กปร.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชในพื้นที่ป่าทดแทน

123