Search Result of "ความหลากหลายชนิด"

About 42 results
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ทัศนีย์ ไตรยนาม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgทัศนีย์ ไตรยนาม

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐธิดา รุ่งศรี

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย มนตรี ทองยา

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์, เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img
Img
123