Search Result of "ความหนาแน่น"

About 289 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของชนิดและความหนาแน่นของดินต่อประสิทธิภาพการดักตะกอนของหญ้าแฝก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายระวี อยู่สำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเปรียบเทียบความหนาแน่นของเนื้อไม้และผลผลิตของกระถิน (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก (2018)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติชาติ โหมาศวิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชาติ โหมาศวิน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...