Search Result of "ความสำเร็จ"

About 301 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของสารสนเทศด้านต้นทุนและความสำเร็จของกิจการ: บทบาทของโครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.กุลรัมภา วรศรี, Imgอ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยความสำเร็จและผลการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (2010)

หัวหน้าโครงการ:วรรณศจี เนินพรหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, Imgวรรณศจี เนินพรหม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12345678910...