Search Result of "ความสด"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อประเมินความสดของปลา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต edible film จากเปลือกปูเพื่อควบคุมความสดของชิ้นปลาแล่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ความสด สมบัติเชิงหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการแช่เยือกแข็งและละลายน้ำแข็งซ้ำของปลาสวายโมง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
1234