Search Result of "ความวิตกกังวลในลักษณะของทิศทาง"

About 4 results
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน

Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 9 ธันวาคม 2551.

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume