Search Result of "ความวิตกกังวล"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supatcharin Pan-uthai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยประจำปี 2553

ผู้เขียน:Imgวีรยา ชลานันต์

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 9 ธันวาคม 2551.

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.

123