Search Result of "ความร่วมมือ"

About 580 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, Imgนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, Imgนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, Imgนายลูกา เนตรเนรมิตร, Imgนายศิริชัย แซ่หว่อง, Imgนายสัณห์ อุทยารัตน์, Imgนายอิทธิ สงวนดี, Imgนายเอกพล หิรัณยเอกภาพ

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:vvvvvvvvvvvvvvvv

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์, Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและเถาวัลย์ประดิษฐ์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นำกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ร่มฟ้าสยามบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองกุ้งใต้ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตถ่าน ถ่านอัดแท่ง และน้ำส้มควันไม้ให้มีคุณภาพเพื่อการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

12345678910...