Search Result of "ความรู้พื้นฐาน"

About 18 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความรู้พื้นฐาน ทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปuที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัลยา ฉายสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุภารัตน์ ศรีหลัก

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ทางตรงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

หัวเรื่อง:การประเมินระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม II ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือ เรื่อง นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ: องค์ความรู้พื้นฐาน การวางแผน และการจัดการอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), การบริหารจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume