Search Result of "ความรู้"

About 2183 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาฐานความรู้ทางการศึกษาเรื่องไวน์ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nataya Pilanthananond, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ :พลวัตแห่งองค์ความรู้และพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทมองเหตุการณ์ในภาพรวม "แล้ว"ในภาษาไทย และคำที่เทียบเท่ากันในภาษาลาวและเขมร

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้

หัวเรื่อง:เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มมผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทมองเหตุการณ์ในภาพรวม แล้ว ในภาษาไทย และคำบอกการณ์ลักษณะที่เทียบเท่ากันในภาษาลาว และเขมร

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้

หัวเรื่อง:ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Img

ที่มา:เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง: องค์ความรู้จากงานวิจัย

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

งานวิจัย

การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

12345678910...