Search Result of "ความยาวเส้นใย และความผันแปร"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

ความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่เศรษฐกิจอายุ 3 ปี 4 ชนิด (2004)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2547

หัวเรื่อง:ความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่เศรษฐกิจอายุ 3 ปี 4 ชนิด

Img

Researcher

นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ, ไม้และเยื่อ

Resume