Search Result of "ความยั่งยืน"

About 434 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนชุมชน

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สถานีพลังงานชุมชน เติมเต็มความยั่งยืนของพลังงานไทย ใน BOI Fair 2011

หัวเรื่อง:Biochar: สร้างพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน คืนความสมบูรณ์ให้ดิน

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8: พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

หัวเรื่อง:การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
12345678910...