Search Result of "ความผูกพัน"

About 363 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12345678910...