Search Result of "ความต้องการใช้น้้าชลประทาน"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้้าบางนรา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume