Search Result of "ความต้องการใช้น้า"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้้าบางนรา

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume